Greditec

C3.2 SfB (--)Fh Maj 2015 NY Bistål 30R Dista

Murværksarmering med distance Murtec® Bistål 30R Dista er en ny, unik murværksarmering med indbygget distance (afstand) i armeringen, der sikrer at mørtelen helt omslutter armeringen, som derved får den tilstrækkelige vedhæftning for at fungere optimalt. Murtec® Bistål 30R Dista er designregistreret (mønsterbeskyttet). der menkan TEC virke Bjælkearmering (3) Ved anvendelse af “ståltegl” kan man med fordel øge styrken og stivheden af bjælken, ved at indmure MURTEC rustfrit bistål 37R i 1. liggefuge over muråbningen og i eksempelvis 4. liggefuge som oversidearmering. nder opd rved Armering over vinduer (4) Over muråbninger optræder der spændinger i murværket - disse spændinger kan medføre revner. MURTEC rustfrit bistål 37R kan anvendes som forstærkning, og man undgår derved revner og efterfølgende vandindtrængning i fugerne. Der ilægges armering i 1. liggefuge over muråbningen. r på skon- at e øje venArmering under vinduer (5) I murværket under muråbninger opstår der spændinger som følge af forskelle i egenvægten fra det ovenliggende murværk og vinduesåbningen - hovedparten af disse spændinger kan elimineres ved at indmure MURTEC rustfrit bistål 37R i den næstøverste liggefuge under vinduet. dder Side 2 Sætninger i fundament (1) Murværk der opmures på fundamenter hvor der er risiko for ifferenssætninger, eller på fun amenter der ikke har opnået en blivende sætning, kan forbedres væsentligt med indmuring af MURTEC rustfrit bistål 37R, idet murværk t derved kan virke som bjælk . Skill vægge udsat for deformation (2) Skillevægge der er opmuret på et gulv, hvorunder der ikke er tilstrækkeligt understøtning, kan “opgraderes” til at være en selvstændig bjælke ved indmuring af MURTEC rustfrit bistål 37R, derved undgås sætningsrevner. Armering over vinduer (4) Over muråbninger optræder der spændinger i murværket - disse spændinger kan medføre revner. MURTEC rustfrit bistål 37R kan anvendes som forstærkning, og man undgår derved revner og efterfølgende vandindtrængning i fugerne. Der ilægges armering i 1. liggefuge over muråbningen. Armering under vinduer (5) I murværket under muråbninger opstår der spændinger som følge af forskelle i egenvægten fra det ovenliggende murværk og vinduesåbningen - hovedparten af disse spændinger kan elimineres ved at indmure MURTEC rustfrit bistål 37R i den næstøverste liggefuge under vinduet. Vindbelastet murværk (6) Murværk der udsættes for vindbelastning / vandret belastning, kan forstærkes ved indmuring af eksempelvis 1 stk. MURTEC rustfrit bistål 37R i hver 4.fuge. Der henvises til beregningsregler for dette. Forskel i bygningshøjde (7) I byggerier hvor der er forskel i murhøjderne, opstår der spændingsforskelle der kan resultere i revner i murværket. Indmuring af MURTEC rustfrit bistål 37R i 2 til 3 skifter kan reducere risikoen for revner væsentligt. Koncentrerede belastninger (9) Der kan opstå spændingsrevner, hvor eksempelPlacering af armering (8a) Ved lange vægfelter placeres den nederste armering i den første liggefuge over fundamentet, og ”hele veje rundt” kun afbrudt af dørene. Den øverste armering placeres i den næstøverste liggefuge under murafslutningen, for at opnå større tryk fra overliggende murværk. Vindbelastet murværk (6) Murvæ k der udsættes for vi dbelastnin / vandret belastning, kan forstærkes ved indmuring af eksempelvis 1 stk. MURTEC rustfrit bistål 37R i hver 4.fuge. Der henvises til beregningsregler for dette. Forskel i bygningshøjde (7) I byggerier hvor der er forskel i murhøjderne, opstår der spændingsforskelle der kan resultere i revn r i murværk t. Indmuring af MURTEC rustfrit bistål 37R i 2 til 3 skifter kan reduc re risikoen for revner væsentligt. Lange vægfelter (8) Længden af vægfelter uden delitationsfuger kan øges væsentligt ved at indmure MURTEC rustfrit Koncentrerede belastninger (9) Der kan opstå spændingsrevner, hvor eksempelvis ovenfor liggende etager påfører murværket et koncentreret tryk. Disse revner kan undgås ved at indmure MURTEC rustfrit bistål 37R i de øverste liggefuger. Placering af armering (8a) Ved lange vægfelter placeres den nederste armering i den første liggefuge over fundamentet, og ”hele veje rundt” kun afbrudt af dørene. Den øverste armering placeres i den næstøverste liggefuge under murafslutningen, for at opnå større tryk fra overliggende murværk. Armering over vinduer (1) Over muråbninger optræder der spændinger i murværket – disse spændinger kan medfør revner. Murtec® Bistål 30R Dista kan anvendes s o a u dgår derved revner o e t r l n n i tr ngning i fugerne. Der il gg s r ri i 1. liggefuge over muråbningen. Forskel i bygningshøjde (3) I byggerier hvor der er for kel i murhøjderne, opstår der spændingsforskelle d r kan resultere i revner i murværket. Indmuring af Murtec® Bistål 30R Dista i 2 til 3 skifter kan reducere risikoen for revner væsentligt. Armering under vinduer (2) I murværket under muråbninger opstår der spændinger som følge af forskelle i egenvægten fra det ovenliggende murværk og vinduesåbningen – hovedparten af disse spændinger kan elimineres ved at indmure Murtec® Bistål 30R Dista i den n støverste liggefuge under vinduet. Placering af armering (4) Ved lange vægfelter placeres de ned rste armering i den første liggefuge over fundamentet, og ”hele veje rundt” kun afbrudt af dørene. Den øverste armering placeres i den næstøverste liggefuge under murafslutningen, for at opnå større tryk fra overliggende murværk.

Revnereducerende armering Tekniske data – Murtec bistål 30R Dista Tråd diameter Tværtråd Materiale Mat. Ref. Længde Bredde Antal / bundt 3,0 mm 3 x 6 mm Rustfrit EN 1.4301 R 3 4000 mm 27 mm 50 stk. Selv i murværk, hvor der er etableret dilatationsfuger, forekommer der sprækker som følge af længdeudvidelser – disse sprækker er særligt forekommende i den nederste del af murværket, idet der her opstår bevægelsessprækker mellem fundament og murværk – varme/ kulde påvirkning. Revnerisikoen kan reduceres væsentligt ved at indlægge en effektiv armering i liggefuger, her er det således vigtigt at der opnås optimal funktionalitet mellem armering og mørtel. På grund af den unikke udformning – med forhøjede tværpinde (6,0 mm) der virker som distance (afstand) i fugen og den 3,0 mm langsgående tråd – bliver armeringen automatisk placeret midt i fugen, og der opnås optimal vedhæftning i mørtelen. Dette sikrer fuld funktionalitet mellem armering og mørtel. Bistål 30R Dista bidrager effektivt til at forhindre revnedannelser, skabt af temperatur- og fugtpåvirkning i skalmuren. Anvendelsesvejledning Mont ri gsvejledni g (ind uring) Bistål 30R Dista ilægges symm trisk i murværke , centreret m ring midterlinien. Armeringen lægges direkte på de und liggende murst n med distancen nedad. Overlæg i samlinger skal minimum være 300 mm. Tekniske data – Murtec bistål 30R Dista Tråd diameter Tværtråd Materiale Mat. Ref. Længde Bredde Antal / bundt 3,0 mm 3 x 6 mm Rustfrit EN 1.4301 R 3 4000 mm 27 mm 50 stk. Bistål 30R Dista er CE-dokumenteret. CEtypeprøvningerne er udført af SP, anmeldt organ 0402 i overensstemmelse med EN-845-3. Telefon 43 622 633 Roholmsvej 15 · 2620 Albertslund · Telefax 43 622 224 · www.greditec.dk · info@greditec.dk forekommer der sprækker som følge af længdeudvidelser – disse sprækker er særligt forekommende i den nederste del af murværket, idet der her opstår bevægelsessprækker mellem fundament og murværk – varme/ kulde påvirkning. Revnerisikoen kan reduceres væsentligt ved at indlægge en effektiv armering i liggefuger, her er det således vigtigt at der opnås optimal funktionalitet mellem armering og mørtel. pinde (6,0 mm) der virker som distance (afstand) i fugen og den 3,0 mm langsgående tråd – bliver armeringen automatisk placeret midt i fugen, og der opnås optimal vedhæftning i mørtelen. Dette sikrer fuld funktionalitet mellem armering og mørtel. Bistål 30R Dista bidrager effektivt til at forhindre revnedannelser, skabt af temperatur- og fugtpåvirkning i skalmuren. Anvendelsesvejledning I første liggefuge over fundamentet. I næstøverste liggefuge under vinduer. I første liggefuge over åbninger. I alle svage snit i murværket. min. 500 mm min. 500 mm min. 300 mm Monteringsvejledning (indmuring) Bistål 30R Dista ilægges symmetrisk i murværket, centreret omkring midterlinien. Armeringen lægges direkte på de underliggende mursten med distancen nedad. Overlæg i samlinger skal minimum være 300 mm Roholmsvej 15 · 2620 Albertslund · Telefax 43 622 224 · www.gr Anvendelsesvejledning min. 500 mm min. 300 mm Revnereducerende armering Selv i murværk, hvor d r er etableret dilatationsfuger, forekommer der sprækker som følg af længdeudvidelser – disse sprækker er særligt forekommende i den nederste del af murværket, idet der her opstår bevægelsessprækker mellem fundament og murværk – varme/kulde påvirkning. Revnerisikoen kan reduceres væsentligt ved at indlægge en effektiv armering i liggefuger, her er d således vigtigt at der opnås optimal funktionalitet mellem armering og mørtel. På grun af den unikke udformning – med forhøj de tvæ pinde (6,0 mm) der virk r som distance (afstand) i fugen og den 3,0 mm langsgående tråd – bliver armeringen automatisk placeret midt i fugen, og der opnås optimal vedhæftning i mørtelen. Dette sikrer fuld funktionalitet mellem armering og mørtel. Murtec® Bistål 30R Dista bidrager effektivt til at forhindre revnedannelser, skabt af temperatur- og fugtpåvirkning i skalmuren. Monteringsvejledning (indmuring) Murtec® Bistål 30R Dista ilægges symmetrisk murværket, centreret omkring midterlini . Armeringen lægges direkt på de underligg nde mursten med istanc n ad. Overlæg i samlinger skal minimum være 300 mm. står der spændingsforskelle der kan resultere i revner i murværket. Indmuring af MURTEC rustfrit bistål 37R i 2 til 3 skifter kan reducere risikoen for revn r æsentligt. Lange vægfelter (8) Længden af vægfelter uden delitationsfuger kan øges væsentligt ved at indmure MURTEC rustfrit bistål 37R. Det er derved muligt at “forlænge” vægfelterne med op til 50%, d.v.s. at felter op til ca. 25 m vil kunne udføres uden delitationsfuger. Vandrette vederlagskræfter (10) Hvor der eksempelvis oplægges bjælker m derlag på murværket, vil der med fordel k mures MURTEC rustfrit bistål 37R, til op disse vandrette kræfter. Koncentrer d belast inger (9) Der kan opstå spændingsrevner, hvor ek vis ove for liggende etager påfører murv koncentreret tryk. Disse revner kan undg indmure MURTEC rustfrit bistål 37R i de liggefuger. Lange vægfelter (4a) Længden af vægfelter uden delitationsfuger kan øges væsentligt ved at indmure Murtec® Bistål 30R Dista samt indlægge et glideleje*. Det er erved muligt at “forlænge” vægfelterne med op til 50%, d.v.s. at felter op til ca. 25 m vil kunne udføres uden delitationsfuger. * Der henvises til Murflex sokkelmembran (kombiplade). Kundese vice Vor tekniske serviceafdeling besvarer gerne spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af produkterne. Greditec a s forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage de nødvendige produkt- ændringer. Tekniske specifikationer er således angivet med forbehold for ændringer. ta – Murtec® Bistål 30R Dista

Væselvej 134 · DK-7800 Skive · Fax 43 622 224 · www.greditec.dk · info@greditec.dk Tlf. 43 622 633 Bistål 30R Dista Murværksarmering med distance